Projekt UE

 Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja Kościoła p.w. Św. Łucji w Warszawie-Rembertowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Łucji, dziewicy i męczennicy realizuje projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja Kościoła p.w. Św. Łucji w Warszawie-Rembertowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” [typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej].

 

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Całkowita wartość Projektu: 947 039,00 zł

Wysokość dofinansowania z EFRR: 757 631,20

Poziom dofinansowania: 80%.

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2017 r.

 

Beneficjent:

Partner:

 

Grupą docelową projektu są osoby korzystający z usług sakralnych oferowanych przez Kościół Katolicki w budynku Kościoła św. Łucji.

 

Cele Projektu

 

Cel bezpośredni: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy i poprawa jakości powietrza w województwie mazowieckim poprzez poprawę parametrów energetycznych budynku Kościoła p.w. Św. Łucji w Warszawie-Rembertowie.

 

Cele szczegółowe:

- zmniejszenie udziału emisji zanieczyszczeń, w tym CO2, do powietrza w m.st. Warszawie i regionie;

- zmniejszenie zużycia energii i paliw w budynkach użyteczności publicznej w m.st. Warszawie;

- ograniczenie ryzyka awarii zasilania poprzez oszczędności zużycia energii oraz rozproszenie źródeł energii w m.st. Warszawie i regionie;

- zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie potrzeb modernizacyjnych w przyszłości oraz zmniejszenie kosztów związanych z wytwarzaniem energii w m.st. Warszawie i regionie;

- ograniczenie kosztów energii poprzez oszczędności zużycia energii, co przyczyni się do utrzymania na akceptowalnym poziomie obciążeń finansowych jej użytkowników oraz do zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie m.st. Warszawy i całego regionu;

- wykorzystanie i promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie wykorzystania czystych zasobów energetycznych w warunkach lokalnych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;

- oszczędności w wydatkach Parafii p.w. Św. Łucji powstałe w wyniku zmniejszenia kosztów zużycia energii i paliw poprzez ograniczenie ich zużycia w budynku Kościoła;

- wzrost komfortu życia mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

 

Cele ogólne i pośrednie:

- zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 w skali regionu i całego kraju poprzez wsparcie procesu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną;

- zmniejszenie emisyjności gospodarki regionalnej poprzez zmniejszenia zapotrzebowania na energię i paliwa oraz zmniejszenie strat zużycia energii;

- wsparcie procesu inteligentnego zarządzania energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;

- promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (odnawialnych źródeł energii);

- rozwój i promocja niskoemisyjnych źródeł energii oraz technologii niskoemisyjnych;

 - poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego;

- wzmocnienie polityki zrównoważonego rozwoju (energetycznego i niskoemisyjnego) środowiska na Mazowszu, poprzez wzrost efektywności energetycznej, większe wykorzystanie źródeł odnawialnych na terenie województwa mazowieckiego, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.

 

Zakres rzeczowy

 

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Kościoła św. Łucji w Warszawie. Dotychczasowym źródłem ciepła w obiekcie są promienniki elektryczne. System grzewczy nie zapewnia stabilnej temperatury w budynku. Obecne źródło ciepła jest energochłonne. Konieczna jest termomodernizacja budynku Kościoła oraz wymiana źródła ciepła wraz z budową instalacji grzewczej.

Zakres prac określono na podstawie audytu energetycznego. Projekt obejmuje wymianę dotychczasowego źródła ciepła (promienniki elektryczne) na powietrzną absorpcyjną gazową pompę ciepła i budowę instalacji grzewczej z regulacją miejscową, ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby budynku Kościoła.

Projekt obejmuje działania określone w audycie, które skutkują poprawą efektywności energetycznej dla energii końcowej o 86,82% i redukuję emisję CO2 o 91,47%. Projekt zakłada podwyższenie standardu energetycznego budynku do 48,5 kWh/m2/rok.

Projekt wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej m.st. Warszawy. Przedsięwzięcie jest wprost wymienione w „Programie Inwestycyjnym do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” w załączniku Nr 2 (str. 82) do Zarządzenie NR 645/2016 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XXI/522/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”.

 

Planowane efekty

 

 

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość docelowa rok 2017

1

Pompa ciepła wytwarzająca energię cieplną z OZE

zestaw

1

2

Instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca energię elektryczną z OZE

zestaw

1

3

Zmodernizowany energetycznie budynek Kościoła

szt.

1

4

Powierzchnia użytkowa budynku poddana termomodernizacji

m2

618

5

Docelowa moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej

kW

71

6

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

kW

65,8

7

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

kWe

1,8

8

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

kWt

64

9

Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania

m2

618

 

 

 

Wskaźniki rezultatu

Jednostka miary

Wartość docelowa rok 2018

1

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

254,0

2

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

kWh/rok

4.190,0

3

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

kWht/rok

1.388,9

4

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

kWhe/rok

2.090,4

5

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych

Tony równoważnika CO2/rok

17,5

6

Zmniejszenie zużycia energii końcowej

GJ/rok

299,9

7

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

kWh/rok

248.164,7

Źródło: Studium wykonalności Projektu.